Магацин за големопродажба ул. ЈНА бр 30

(во поранешна фабрика чик)